Herbarium Staff
Hongzhi Kong

Curator
hzkong@ibcas.ac.cn
Xiaohuo Jin

Vice Curator
xiaohuajin@ibcas.ac.cn
Yufei Wang

Curator Assistant
wangyf@ibcas.ac.cn
Zhirong Yang

Specimens Exchange
zry@ibcas.ac.cn
Qin Ban

Specimens Management
herbarium2@ibcas.ac.cn
Yufen Du

Specimens Management
herbarium3@ibcas.ac.cn
Shurong Chen

Specimens Management
herbarium4@ibcas.ac.cn
Zhongtao Wang

Specimens Management
pe@ibcas.ac.cn
Qi Lin

Specimens Management
linqi@ibcas.ac.cn
Lianzhong Fu

Specimens Management
fulz@ibcas.ac.cn
Xintang Ma

Specimens Management
maxt@ibcas.ac.cn
Aili Li

Botanical illustration
yvette@ibcas.ac.cn
Xuejian Yang

Fossils Management
yts@ibcas.ac.cn
Jingzhi Wang

Plant Mounting
wangjingzhi@ibcas.ac.cn