Herbarium Staff




Hongzhi Kong

Curator
hzkong@ibcas.ac.cn




Xiaohuo Jin

Vice Curator
xiaohuajin@ibcas.ac.cn




Yufei Wang

Curator Assistant
wangyf@ibcas.ac.cn




Zhirong Yang

Specimens Exchange
zry@ibcas.ac.cn




Qin Ban

Specimens Management
herbarium2@ibcas.ac.cn




Yufen Du

Specimens Management
herbarium3@ibcas.ac.cn




Shurong Chen

Specimens Management
herbarium4@ibcas.ac.cn




Zhongtao Wang

Specimens Management
pe@ibcas.ac.cn




Qi Lin

Specimens Management
linqi@ibcas.ac.cn




Lianzhong Fu

Specimens Management
fulz@ibcas.ac.cn




Xintang Ma

Specimens Management
maxt@ibcas.ac.cn




Aili Li

Botanical illustration
yvette@ibcas.ac.cn




Xuejian Yang

Fossils Management
yts@ibcas.ac.cn




Jingzhi Wang

Plant Mounting
wangjingzhi@ibcas.ac.cn